Våra förbättringsområden

Fokusområden

Fokusområde under läsåret är att barnen utvecklar en upplevelse av ökat inflytande som leder till delaktighet, motivation, ökad självkänsla som leder till bättre resultat.

Att använda något utvärderingsverktyg för att se helheten av kvalitén och utifrån det resultatet kunna utvecklas vidare, exempelvis Eccers eller Bruk.

Fortsätta kompetensutvecklingen inom digitala verktyg så att användningen av Ipads och smartboard blir ett naturligt inslag i verksamheten. Att barnens lärande främjas genom fler "kanaler" för inlärning.

Utveckla arbetet med barn/elevhälsan så att rätt personer är kopplade till förskolan.

 

Samverkan

Fortsätta samverkan mellan förskolan, förskoleklass, skola och fritidshem under läsåret. Ha gemensamma möten, både i projektgruppen men också all personal.

Samverka mellan förskolorna och ta del av hur och vad de övriga förskolorna arbetar med