Kvalitetsarbete

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i  förskolan och skolan systematiskt och regelbundet följer upp  verksamheten samt analyserar resultaten. Med utgångspunkt från det som vi ser i vår analys planerar och utvecklar vi arbetet för att nå ökad  måluppfyllelse.

Pedagogisk dokumentation som utgångspunkt för planering

I förskolan använder vi oss bland annat av det som kallas pedagogisk  dokumentation för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.   Pedagogisk dokumentation handlar om att visa och sammanställa det som   händer mellan barn och vuxna på förskolan. Det kan göras skriftligt   eller med stöd av foto eller film. Den pedagogiska dokumentationen är en   utgånspunkt för planeringen av verksamheten.

Skolverket