Enkätresultat

Varje år genomför vi gemensamt med övriga kommuner inom Göteborgsregionen,  GR, en enkät där vårdnadshavare får svara på ett antal frågor inom områdena.

  • Trivsel
  • delaktighet och inflytande
  • skolmiljön
  • bemötande
  • kunskap och lärande

Enkäten besvaras också av elever i årskurs två,fem och åtta och deras föräldrar
Alla svar behandlas konfidentiellt och resultaten redovisas med hjälp av staplar och diagram där det framgår vad enskilda personer svarat.