Arbete mot mobbing och likabehandlingsplan

Alla förskolor ska ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du vår plan.

Varje förskola i Kungsbacka kommun omfattas av en egen likabehandlingsplan. Den beskriver förskolans förebyggande arbete på organisations-, grupp- och individnivå och vilka åtgärder vi ska vidta om barn trots detta på något sätt utsätts för kränkande särbehandling av andra barn eller vuxna i förskolan.

Målen med likabehandlingsplanen är att alla barn ska känna sig trygga och accepterade på förskolan. Nolltolerans ska råda vad det gäller diskriminering eller kränkande särbehandling. Alla barn ska kunna gå till förskolan utan att vara oroliga för att bli behandlade på ett nedvärderande och förolämpande sätt. På vår förskola ska var och en känna sig respekterad och accepterad för den man är.

Liljans likabehandligsplan 2016-2017

Mer information

Via länken nedan hittar du mer information om förskolans ansvar och var du kan vända dig om nu har frågor.

Mobbning och trygghet