Barn- och elevhälsa

Arbete med barn- och elevhälsa är en del av förskolans och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Ibland kan barn av olika anledningar behöva extra stöd under sin vistelse i förskolan. Detta behov kan vara tillfälligt eller sträcka sig över en längre tid och kan också se olika ut. Att få omsorg för sina speciella behov är en rättighet barn har och detta beskrivs också i både skollagen och i förskolans läroplan, Lpfö18.

Stöd i förskolan