Kvalitetsarbete

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan och skolan systematiskt och regelbundet följer upp verksamheten samt analyserar resultaten. Med utgångspunkt från det som vi ser i vår analys planerar och utvecklar vi arbetet för att nå ökad måluppfyllelse.

Pedagogisk dokumentation som utgångspunkt för planering


I förskolan använder vi oss bland annat av det som kallas pedagogisk dokumentation för att följ upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Pedagogisk dokumentation handlar om att visa och sammanställa det som händer mellan barn och vuxna på förskolan. Det kan göras skriftligt eller med stöd av foto eller film. Den pedagogiska dokumentationen är en utgångspunkt för planeringen av verksamheten.

På vår förskola utgår vi från barnens intresse och intentioner när vi planerar innehållet i verksamheten.  Barnen är delaktiga i arbetet med att dokumentera och barnens frågor och resonemang blir betydelsefulla för hur pedagogerna formar verksamheten.

Vi arbetar med aktionsforskning och utgår från något i verksamheten som behöver förändras. Aktionsforskning syftar till att utveckla verksamheten, att bättre förstå den och i vilket sammanhang den ingår samt att reflektera över den tillsammans med andra pedagoger. Därför har vi kollegial möten där syftet är att pedagogernas eget lärande fördjupas. Du kan läsa mer om kvalitetsarbete på följande länk.

Skolverket: Så fungerar förskolan.