Inflytande

När barnen får vara med och samarbeta och fatta beslut utvecklar de sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer. Därför ska barns behov och intressen finnas med som grund när vi planerar vår verksamhet.

Du som förälder kan påverka genom att ta kontakt med personalen och genom att delta på föräldramöten och utvecklingssamtal eller föräldraråd.

Att svara på vår föräldraenkät är också ett sätt att vara med och påverka.

Föräldraråd
På Måå förskola finns ett aktivt brukarråd. Där ingår representanter från personal och föräldrar. Du får gärna engagera dig i vårt föräldraråd. Sammankallare är rektor. Vi träffas 1 gång per termin där vi tar upp aktuella ämnen, till exempel förbättring inom förskolans övergripande verksamhet.