Enkätresultat

Varje år genomför vi gemensamt med övriga kommuner inom Göteborgsregionen, GR, en enkät där vårdnadshavare får svara på ett antal frågor inom områdena:
• trivsel och trygghet
• delaktighet och inflytande
• skolmiljön
• bemötande
• kunskap och lärande

Enkäten besvaras också av elever i årskurs två, fem och åtta och deras föräldrar Alla svar behandlas konfidentiellt och resultaten redovisas med hjälp av staplar och diagram där det inte framgår vad enskilda personer svarat.

Så här arbetar vi med resultatet

Totalt sett har förskolan mycket fina resultat på enkäten (ligger över Kungsbackas genomsnitt). Dock finns såklart förbättringsområden och det vi nu fokuserar extra på på är att förbättra samarbetet mellan förskola och hem avseende barnets utveckling.

I dokumentet nedan hittar du vår förskolas resultat från senaste enkät.

Länk till sammanställning av föräldraenkät för Maleviks förskola