Barn- och elevhälsa

Arbete med barn- och elevhälsa är en del av förskolans och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är tygga.

Mer information om barn- och elevhälsa och stöd i förskolan

Varje barn har rätt att utvecklas, känna glädje och tillfredsställelse genom att göra framsteg och övervinna svårigheter. Specialpedagogik innebär en helhetssyn på individen och utgångspunkten är barns förutsättningar och behov.

Vårt barnhälsoteam består av specialpedagog, logoped, talpedagog och psykolog. Detta team har vi nära samarbete med då vi känner att vi behöver stöttning i vårt dagliga arbete med barngruppen

Förskolornas barnhälsoplan