Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla förskolor ska ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling. På denna sida hittar du vår plan. Syftet med en planen är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan - skolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Arbete mot mobbning

Vuxnas förhållningssätt
Förskolans verksamhet ska utformas i enlighet med läroplanens grundläggande demokratiska värderingar. Vuxnas förhållningssätt till andra människor, att vi accepterar och respekterar varandras olikheter, samt hur vi agerar vid varje form av kränkande behandling, har stor betydelse för hur barn ska förstå hur vi ska bemöta varandra i ett demokratiskt samhälle.

Förebyggande arbete och nolltolerans
Förskolan ska vara trygg för alla barn som deltar i verksamheten. Ord och handlingar som kan upplevas kränkande av enskilda barn får under inga omständigheter accepteras. Genom att arbeta förebyggande för att stärka gruppgemenskapen och genom att skapa förutsättningar för varje barns rättigheter, skyldigheter och ansvar lägger vi också grunden till en ömsesidig respekt gentemot varandra.

Mer information

Via länken nedan hittar du mer information om förskolans ansvar och var du kan vända dig om du har frågor.

Mobbning och trygghet