Kvalitetsarbete

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan och skolan systematiskt och regelbundet följer upp verksamheten samt analyserar resultaten. Med utgångspunkt från det som vi ser i vår analys planerar och utvecklar vi arbetet för att nå ökad måluppfyllelse. I förskolan använder vi oss bland annat av det som kallas pedagogisk dokumentation för att följ upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

Pedagogisk dokumentation handlar om att visa och sammanställa det som händer mellan barn och vuxna på förskolan.  

Pedagogerna dokumenterar den pedagogiska verksamheten genom att samla in material t.ex. foton, filmer och anteckningar från projektarbetet. Dessa reflekterar sedan pedagogerna och barnen kring för att se hur arbetet tas vidare . Den pedagogiska planeringen är en utgångspunkt för fortsatt planering av verksamheten