Inflytande

När barnen får vara med och samarbeta och fatta beslut utvecklar de sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer. Därför ska barns behov och intressen finnas med som grund när vi planerar vår verksamhet.

Du som vårdnadshavare kan påverka genom att ta kontakt med personalen och genom att delta på föräldramöten och utvecklingssamtal eller brukarråd.

Att svara på vår enkät för vårdnadshavare är också ett sätt att vara med och påverka.

Stegatorps förskola arbetar kontinuerligt med utvärdering och kvalitetssäkring av arbetet genom:

  • medarbetarenkät och brukarenkät som analyseras och bearbetas.
  • terminsvis utvärdering av verksamheten.

Du får gärna engagera dig i vårt brukarråd, där träffas man en gång per termin och diskuterar övergripande och aktuella frågor.

Brukarråd
På Stegatorps förskola finns ett aktivt brukarråd. Där ingår representanter från personal och vårdnadshavare. Rektor sammankallar till möte. Vi träffas 1 gång per termin där vi tar upp aktuella ämnen, till exempel förbättring av förskolans utemiljö.