Stora Lokets förskola

Förskolan Stora Loket öppnade i augusti 2020 och är en del av Åsa Gårds pedagogiska enhet tillsammans med Lilla Loket och Åsa Gårdsskola. Åsa Gårds förskolor är belägna nära både skogen och havet, vilka är en del av vår lärmiljö.

Stora Loket har fyra basgrupper varav två är äldrebarns-grupper och två yngrebarns-grupper. Dessa basgrupper delas i sin tur in i mindre barngrupper under större delen av dagen. 

På Stora Lokets förskola ska alla barn få en bra start i det livslånga lärandet. Barn och vårdnadshavare ska trivas och känna trygghet hos oss. I hela vår enhet arbetar vi med ett gemensamt förhållningssätt som bygger på relationell pedagogik där vi sätter relationerna i fokus och ser betydelsen av att interaktion påverkar barnen i deras utveckling och lärande. 

Års Gårds verksamhetsidé är att vara "Den trygga förskolan/skolan byggd på goda relationer där kärnan är mötet mellan barn och pedagog i ett målinriktat lärande som präglas av ansvar”. 

Vår ambition är att lärandet ska gå som en röd tråd från förskolan upp till skolår 9 och vårt fokus ligger på hur individen bäst tar till sig kunskap.  
Förskolan ska vara utformad i god balans mellan undervisning, omsorg och lek så att den främjar alla barns utveckling, att de kan påverka sitt eget lärande, träna förmågor för att behärska morgondagens utmaningar och få nödvändig kompetens att leva och verka i ett framtida samhälle. Varje barn skall få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med att barnen steg för steg utvecklas till självständiga och ansvarskännande individer.  

Här kan du läsa mer om Intraprenaden

Kontakta gärna

Stora Lokets förskola

Rektor Anna Eriksson
0300-83 68 09
anna.eriksson9@kungsbacka.se