Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

Alla förskolor ska ha en plan mot kränkande behandling. Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan skolan. Via länken hittar du mer information om förskolans ansvar och vart du kan vända dig om du har frågor

Alla verksamma på Åsa Gårds förskolor ska genom vår dagliga verksamhet visa hänsyn, samarbeta, kommunicera, lösa konflikter och respektera varandra. För oss är det av största vikt att barn liksom deras vårdnadshavare känner tillit och förtroende för både personal och vårt arbetssätt.  

Nedan finner du Åsa Gårds förskolors plan för lika rättigheter & plan mot diskriminering och kränkande behandling 

Plan för lika rättigheter