Kvalitetsarbete

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan och skolan systematiskt och regelbundet följer upp verksamheten samt analyserar resultaten. Med utgångspunt från det som vi ser i vår analys planerar och utvecklar vi arbetet för att nå ökad måluppfyllelse.

Pedagogisk dokumentation som utgångspunkt för planering

I förskolan använder vi oss bland annat av det som kallas pedagogisk dokumentation för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Pedagogisk dokumentaion handlar om att visa och sammanställa det som händer mellan barn och vuxna på förskolan. Det kan göras skriftligt eller med stöd av foto eller film. Den pedagogiska dokumentationen är en utgånspunkt för planeringen av verksamheten.

Skolverket