Arbete mot mobbning och likabehandlingsplan

Alla förskolor ska ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du vår plan

Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan.

Vuxnas förhållningssätt

Förskolans verksamhet ska utformas i enlighet med grundläggande demokratiska värderingar. Eftersom barn tillägnar sig dessa normer och etiska värden genom konkreta upplevelser är det i arbetet mot mobbing i förskolan vår främsta uppgift som vuxna att agera som förebilder. Hur vi som vuxna förhåller oss till andra, accepterar och respekterar varandras olikheter liksom hur vi agerar vid varje form av kränkande behandling har betydelse för hur barn kommer förstå hur man är mot varandra i ett demokratiskt samhälle.

Förebyggande arbete och nolltolerans

Förskolan ska vara trygg för alla barn som deltar i verksamheten. Ord och handlingar som kan upplevas kränkande av enskilda barn får under inga omständigheter accepteras. Genom att arbeta förebyggande för att stärka gruppgemenskapen och genom att skapa förutsättningar för varje barns rättigheter, skyldigheter och ansvar lägger vi också grunden till en ömsesidig respekt gentemot varandra.

 Mer information

Via länken nedan hittar du mer information om förskolans ansvar och var du kan vända dig om du nu har frågor

Strannegårdens Plan mot diskriminerande behandling