Barn- och elevhälsa

Arbete med barn- och elevhälsa är en del av förskolans och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga. 

Vi har ett elevhälsoteam som är knutet till förskolan. I teamet ingår förskolechef, specialpedagog och talpedagog.