Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

Alla förskolor ska ha en plan mot kränkande behandling. Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan skolan.

Via länken nedan hittar du mer information om förskolans ansvar och var du kan vända dig om nu har frågor

Mobbing och trygghet

Villa Emilia ska vara fritt från kränkningar och diskriminering. Alla verksamma på Villa Emilia ska genom vår dagliga verksamhet visa hänsyn, kommunicera, samarbeta, lösa konflikter samt respektera varandra.  För oss är det viktigt att föräldrar på vår förskola känner tillit och förtroende för både personal och vårt arbetssätt.
Detta anser vi är grunden för en god fysisk och psykisk arbetsmiljö för både barn och vuxna på Villa Emilia. 

Via länken nedan hittar du  den gemensamma likabehandlingsplanen för förskolorna i Hålabäcksområdet. 

Plan för lika rättigheter Hålabäcks förskolor

Via länken nedan hittar du Villa Emilias plan för lika rättigheter

Plan för lika rättigheter Villa Emilia Förskola