Foto: Sandra Hansson Foto: Sandra Hansson

Om oss

Villa Emilia är en Reggio Emilia inspirerad förskola som öppnade hösten 2008. Förskolan består av två avdelningar, Piccole Menti för de yngre barnen och Grandi Menti för de äldre barnen.

Reggio Emilia kommer ursprungligen från norra Italien där arbetssättet funnits sedan 50-talet. 

En Reggio-Emilia inspirerad förskola innebär att barnets val, dess förkunskaper, tankar och teorier sätts i yttersta rummet. Vi lägger stor vikt vid den skapande processen och fantasin som en hjälp för barnet att pröva och ompröva sina tankar och teorier. 

För att fånga barnets intressen har vi en miljö som är föränderlig och inspirerande och som väcker deras fantasi och nyfikenhet. 

Miljön ska uppmuntra kommunikation, lek, utforskande och lärande. 
Barnet ska stimuleras att söka sin egen kunskap både enskilt och tillsammans med andra. Genom att låta barnen ha egna teorier och sätt att lösa problem på stärker vi deras självförtroende. 
Det är inte de vuxna som lär ut utan snarare barnen som lär sig stimulerade av de vuxna. 

Tillsammans med er föräldrar vill vi ta tillvara på barnets tidigare kunskaper och förmågor, på så sätt kan vi också väcka nya intressen hos barnen. Ert engagemang och er delaktighet är viktigt eftersom ni känner ert barn allra bäst. 

Vår verksamhet genomsyras av skolverkets läroplan för förskola (Lpfö-98).  

Så jobbar vi:

  • Genom att jobba projektbaserat med ett gemensamt projekt över hela huset där alla barnen ingår, når vi de lärprocesser barnen visar intresse för.
  • I vårt projekt delar vi in barnen i små /mindre grupper där barnens inflytande, intresse och behov kan tillgodoses bättre. 
  • Läsåret 2017/2018 jobbar vi med ett projekt kring "Språk och Kommunikation". Pedagogerna läser kompetensutveckling via Skolverket och deras utbildning Läslyftet.