Barn- och elevhälsa

Arbetet med barn- och elevhälsa är en del av förskolans och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Vi har ett barnhälsoteam som är knutet till förskolan. I teamet ingår specialpedagog, skolpsykolog och förskolechef. Vid behov finns tillgång till logoped.

På Villa Emilia har vi ett nära samarbete med vår specialpedagog och hon är ofta med i vår verksamhet för att handleda pedagoger. 

Mer information om barn- och elevhälsa och stöd i förskolan

För pedagoger på Villa Emilia är det viktigt att skapa en miljö som är stimulerande, lustfylld och inspirerande. Vi sätter alltid barnets allmäntillstånd, nyfikenhet och upptäckarlust i främsta rummet. Det är viktigt att det finns möjlighet till lugn och ro, en lugn plats att dra sig tillbaka till och en vuxen som ser och bekräftar barnet.