Lagar och regler

De lagar som i huvudsak styr parkeringsreglerna är Lagen om felparkeringsavgift (FelPL), som är allmänrättslig, och Lagen om kontrollavgifter vid olovlig parkering (LKOP), som är civilrättslig.

Lagen om felparkeringsavgift (FelPL)

Lagen gäller där det finns lokal trafikföreskrift eller reglering enligt trafikförordningen - både inom allmän platsmark och kvartersmark. 

Inom allmän platsmark styrs alla parkeringsrestriktioner antingen av lokala trafikföreskrifter, gällande till exempel begränsning av parkering, stanna- och parkeringsförbud, eller genom trafikförordningen, gällande förbud att parkera på gångbana eller busshållplats.

På kvartersmark kan det vara lokala trafikföreskrifter eller trafikförordningen som styr, och då är det FelPL som används för övervakning av efterföljandet, men parkeringsbestämmelserna kan också vara civilrättsliga. Det innebär att det är ett markägarbeslut som styr parkeringen (exempelvis reserverade platser), och då kan inte FelPL användas utan istället är det LKOP som styr parkeringen (enligt nedan).

Övervakning enligt FelPL kan endast göras av kommunala parkeringsvakter. Polisen är besvärsinstans.

Lagen om kontrollavgifter vid olovlig parkering (LKOP)

Lagen gäller enbart inom kvartersmark men den kan inte användas vid reglering enligt trafikförordningen, även om det är inom kvartersmark. Felparkering till exempel på gångbana inom kvartersmark regleras alltså med FelPL och inte med LKOP.

Markägaren kan anlita såväl kommunala parkeringsvakter som vaktbolag för övervakningen av parkering inom kvartersmark. Skyltning på parkeringsplatsen hänvisar till instans där överklagan kan göras.

Utanför parkeringen är det enbart de kommunala parkeringsvakterna som kan övervaka (enl. FelPL) och besvärsinstansen är då polisen.

Kungsbacka kommun är medlem i branschorganisationen Svepark. Det innebär att vi har förbundit oss att följa deras etiska regler för parkeringsverksamheten. Läs mer via länk nedan.