Använda en offentlig plats

Nyttjandet av offentlig plats styrs till stor del av ordningslagen. Polisen är tillståndsmyndighet men kommunen har vetorätt.

För den som vill nyttja offentlig plats är ärendehanteringen enligt följande:

Polistillstånd

Vad som kräver tillstånd enligt ordningslagen och vilken typ av tillstånd som finns hittar du på polisens webbplats. Där hittar du även de blanketter som ansökan ska göras på.

Polisen lämnar vidare ansökan för yttrande till bland annat kommunen och i de flesta fall till förvaltningen för Teknik som tillstyrker eller avslår ansökan. Hör gärna av dig till Teknik redan innan du gör en ansökan till polisen, så kan vi hjälpa dig med en bedömning om vad som brukar vara möjligt. 

Ansökningar där Teknik brukar yttra sig handlar bland annat om:

  • Tillstånd för allmän sammankomst (till exempel demonstrationer)
  • Tillstånd för offentlig tillställning (till exempel loppmarknad)
  • Tillstånd för användande av offentlig plats (till exempel placering av byggnadsställning, skylt eller scen)
  • Tillstånd för trottoarpratare

Mer om kommunens ordningsföreskrifter hittar du här.

Trottoarpratare

Vill du som näringsidkare använda en trottoarpratare på allmän plats i Kungsbacka måste du söka tillstånd. Trottoarprataren måste också vara av en
godkänd modell och placeras på rätt sätt, läs mer här eller under Dokument nedan.

Du söker tillstånd hos Polisen. Innan Polisen beslutar lämnar de ansökan till kommunens förvaltning för Teknik för yttrande. Du måste betala en avgift för prövning av ansökan till Polisen. Avgiften ska betalas även om du får avslag på din ansökan.

Det kostar också pengar att nyttja allmän platsmark. Denna avgift tar förvaltningen för Teknik ut, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Bygglov

För vissa anläggningar krävs bygglov. Upplysningar om vilka anläggningar som är bygglovspliktiga samt anmälan om bygglov gör du hos förvaltningen för Plan & Bygg.

Avgifter

Förutom avgiften för polistillståndet har kommunen enligt avgiftslagen (1957:259) rätt att ta ut avgifter för användning av offentlig plats som står under kommunens förvaltning.

Förvaltningen för Teknik ansvarar för att avgifterna kommer in till kommunen. Avgifterna i nedanstående sammanställning av upplåtelse gäller i Kungsbacka (2018):

Försäljningsändamål  
Försäljningskiosker 10 000 kr/år
Uteserveringar 250 kr/kvm/år
Julgransförsäljning 500 kr/plats
Tillfällig försäljning 300 kr/plats/tillfälle i 1-3 dagar
eller 500 kr/plats/månad
Annat kommersiellt ändamål  
Affischpelare 5 000 kr/st/år
Reklamskyltar, trottoarpratare 1 000 kr/år
Festivaler, utställningar 5 kr/kvm/år. Minimiavgift 500 kr
Cirkus, tivoli 2 000 kr/plats/dag
Minigolf, boule, varpa 2 kr/kvm/år. Minimiavgift 1 000 kr
Övriga ändamål  
Byggskylt, infotavla 1 000 kr/st/år
Byggställning, bodar, upplag 20 kr/kvm/påbörjad månad. Minimiavgift 500 kr
Containrar 200 kr/st/påbörjad vecka
Övriga upplåtelser 10 kr/kvm/år. Minimiavgift 500 kr