Tillstånd för arbeten i trafik

Om du ska utföra arbete i trafiken måste du ofta både ha ett så kallat öppningstillstånd för att få gräva samt lämna in en trafikanordningsplan till kommunen. Om du ska utföra tunga, breda eller långa transporter måste du också söka tillstånd.

Offentlig plats är enligt ordningslagen allmänna vägar samt gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats. Även kvartersmark som används av allmänheten, till exempel Kungsmässan med omkringliggande ytor, samt kvartersmark för hamnverksamhet räknas till offentlig plats.

Bank-ID krävs

Här ovan hittar du vår e-tjänst för att söka olika tillstånd när du ska göra arbeten i trafiken. Du måste ha ett bank-ID när du loggar in. Nedan hittar du gällande regler och avgifter i samband med schaktningsarbeten, AMA  13 är gällande version. 

Förvaltningen för Teknik förvaltar och underhåller större delen av vägnätet i Kungsbacka kommuns centralort samt även de allmänna park- och grönytorna. För att gator och övrig mark ska bibehålla sin funktion måste alla ingrepp som stör framkomligheten planeras. Vi ställer krav på säkerhet, framkomlighet, komfort och miljö. 

Vi ser ett allt större slitage på vägnätet och de allmänna park- och grönytorna då antalet ledningsschakter i dessa ytor ökar. Alla ingrepp i anläggningen orsakar kostnader både vid schaktning och för framtida underhåll. Därför är det viktigt att man minimerar schaktningen och väljer andra alternativ där det är möjligt.

Kan flera ledningsägare utföra arbeten på samma plats vid samma tidpunkt innebär det många fördelar. Reglerna riktar sig till alla ledningsägare inom Kungsbacka kommun, samt de entreprenörer som utför arbeten åt dem.

Öppningstillstånd

För att gräva i till exempel gator och vägar.

Trafikanordningsplan

För godkännande av skyltning vid avstängning av väg.

Tunga, breda, och långa transporter

Tunga, breda eller långa transporter kräver undantag från trafikförordningen eller från lokala trafikföreskrifter. För att få genomföra dessa transporter måste du ansöka om tillstånd. Normalt är det ett av kraven för tillstånd att lasten inte är delbar.

Ska den planerade transporten passera flera kommuner söks tillståndet hos Trafikverket, se länk nedan.

Ska transporten genomföras endast inom Kungsbacka kommun söker du tillstånd hos förvaltningen för Teknik. Du använder Trafikverkets blankett även här, men skickar den till teknik@kungsbacka.se eller till Kungsbacka kommun, Teknik, 434 81 Kungsbacka senast fem arbetsdagar innan önskat transportdatum.