Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Snöröjning

Ansvaret för snöröjningen på en väg beror på vilken typ av väg det är. Väghållare kan vara Trafikverket, kommunen eller en vägförening. Vägen kan också vara privat.

När det snöar är det många som undrar hur snöröjningen går till. Se vår film om hur det funkar i Kungsbacka.

Film: Snöröjning i Kungsbacka

Filmen är textad. Om du inte ser texten kan du ändra dina inställningar under kugghjulet nere till höger i Youtube-spelaren.

Väghållare

Den som är ansvarig för vägen kallas väghållare. Då ska man sköta vägens drift och underhåll och även snöröjning och halkbekämpning.

I vår webbkarta kan du se om vägen är statlig, kommunal eller tillhör en vägförening; välj Kommunikationer och sedan Väghållare. Kontakta alltid väghållaren om du har frågor eller synpunkter på snöröjningen.

Kommunala vägar

Det kommunala väghållningsansvaret omfattar främst gator och vägar inom Kungsbacka stad. En del gång- och cykelvägar utefter det allmänna vägnätet ligger också inom kommunens ansvar.

Mer om kommunala vägar i Kungsbacka

Trottoarer

Ansvaret för snöröjning och halkbekämpning på gångbaneutrymmen utmed fastigheter i Kungsbacka stad, samt inom detaljplanerat område, ligger på fastighetsägaren, se lokala föreskrifter under Dokument nedan. Är du fastighetsägare är det alltså din skyldighet att avlägsna snö och is som hindrar gångtrafik och vid halka sanda eller flisa gångbanan.

Statliga vägar

Staten, det vill säga Trafikverket, har väghållningsansvaret för alla allmänna vägar i kommunen. En lista på alla statliga vägar i kommunen hittar du via länken nedan.

Statliga vägar i Kungsbacka

Om du har frågor kring snöröjning på dessa vägar ska du kontakta Trafikverket direkt, telefon 0771-921 921.

Trafikverkets information om snöröjning

Enskilda vägar

Enskilda vägar är princip de vägar som inte är statliga eller kommunala, alltså de flesta villagator och mindre vägar runt om i kommunen. För frågor kring snöröjning av dessa vägar ska du vända dig till din lokala samfällighets- eller vägförening.

Snöröjning på kommunala vägar

Kommunen har en så kallad snöjour dygnet runt från november till mars. Snöröjning inleds genom att arbetsledaren kallar ut insatsstyrkan senast då 8-10 centimeter snö fallit.

Vi ska åtgärda de olika gatutyperna så här:

  • Huvudgator och lokalgator: Plogning och flisning inom åtta timmar från att snöfallet upphör eller arbetsledaren kallat ut.
  • GC-vägar och busshållplatser: Plogning och flisning inom åtta timmar från att snöfallet upphör eller arbetsledaren kallat ut.
  • Snövallar och högar till hinder för sikt eller verksamhet ska vara bortforslade inom två dagar.

Detta gäller inom kommunens väghållningsområde och de delar av gång- och cykelvägnätet som Teknik har skötselansvar för.