Det här lovar vi om snöröjning

Snöröjning inleds genom att arbetsledaren kallar ut insatsstyrkan senast då 8-10 centimeter snö fallit.

Vi ska åtgärda de olika gatutyperna så här:

  • Huvudgator och lokalgator: Plogning och flisning inom åtta timmar från att snöfallet upphör eller arbetsledaren kallat ut.
  • GC-vägar och busshållplatser: Plogning och flisning inom åtta timmar från att snöfallet upphör eller arbetsledaren kallat ut.
  • Snövallar och högar till hinder för sikt eller verksamhet ska vara bortforslade inom två dagar.

Detta gäller inom kommunens väghållningsområde och de delar av gång- och cykelvägnätet som Teknik har skötselansvar för.