Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Vem ansvarar för vägen?

Inom Kungsbacka kommun finns det tre olika typer av vägar där olika parter är väghållare, det vill säga ansvarig för vägen.

Statliga vägar

Det är företrädelsevis de stora genomgående stråken som är allmänna vägar som ligger under statens ansvar, men det finns undantag. 

Läs mer om de statliga vägarna i kommunen.

Vid frågor som berör de statliga vägarna kontakta Trafikverket 0771-921 921.

Kommunala vägar

Det kommunala väghållningsansvaret omfattar främst gator och vägar inom Kungsbacka centralort. En del gång- och cykelvägar utefter det allmänna vägnätet faller också inom kommunens ansvar. Läs mer under rubriken Kommunala vägar.

Enskilda vägar

Det är i princip de vägar som inte är statliga eller kommunala. För frågor kring dessa vägar vänder du dig till din lokala samfällighets- eller vägförening. Läs mer under rubriken Vägföreningar.