Vägföreningar

På det vägnät där kommunen eller Trafikverket inte har ansvaret sköts vägarna av enskilda väghållare. En enskild väghållare kan vara en samfällighetsförening, en vägförening eller en enskild fastighetsägare.

Förvaltningen för Teknik ställer gärna upp med råd och anvisningar till vägföreningar i frågor om trafiksäkerhet, trafiklagstiftning eller väghållning. Längst ned på sidan hittar du en snabbguide om trafikreglering på enskild väg.

Bidrag

Vägbidrag betalas ut till enskilda väghållare som ansvarar för driften av väg, gata och/eller separat gång- och cykelväg. Följande regler gäller för utbetalning:

 • Vägarna måste vara belagda med asfalt eller grus samt vara öppna och framkomliga för allmän trafik med undantag för stängning under tjällossning.
 • Den sammanlagda längden väg måste totalt vara minst 200 meter.
 • Bidragets storlek är det samma oavsett beläggning på vägen                      
 • 11 kr/löpmeter väg/gata
 • 5,50 kr/löpmeter separerad gång- och cykelväg (min 1,5 meter bred)
 • För väghållare som även får statligt bidrag, får det statliga och det kommunala bidraget tillsammans inte överstiga Trafikverkets beräknade driftskostnad.
 • Samfälligheten/föreningen måste ha ett organisationsnummer.
 • Bidraget betalas endast ut till ett bank- eller plusgiro upprättat för samfälligheten/föreningen. Privatpersoner får inte stå som mottagare.

Ansökan

Bidraget betalas ut före den 1 juni när följande information skickats in till kommunen:

 • Kontaktuppgifter till föreningens/samfällighetens ordförande och kassör
 • Senaste årsmötesprotokollet (har ni inte haft årsmöte i år, bifoga förra årets protokoll).
 • Senaste årsredovisning alternativt en ekonomisk redogörelse
 • Karta över väghållningsområdet samt en förteckning över detsamma (gäller endast föreningar/samfälligheter som inte haft bidrag förut eller för föreningar/samfälligheter som ändrat sitt väghållningsområde)

Ansökan sker via vår e-tjänst vid ett tilfälle och då måste samtliga handlingar finnas med digitalt i ansökan. Ansökan ska skickas in till kommunen senast den 31 mars varje år. Ansökan inkommen efter 31 mars behandlas inte.

Frågor om vägbidrag kan du skicka till: teknik.vagbidrag@kungsbacka.se.

Särskilt vägbidrag för höjd trafiksäkerhet

Från och med 2020 går det att söka ett särskilt vägbidrag för gång- och cykelfrämjande åtgärder och ombyggnader som avser att höja trafiksäkerheten. Läs mer här.

Bidrag för lekplatser

Läs mer på sidan om lekplatser.

Gatubelysning

Föreningen bygger belysningen, men sedan kan förvaltningen för Teknik, Trafik & Park ansvara för drift och underhåll av belysningen på det enskilda vägnätet. Vid önskemål om förändringar av belysningen är det vägföreningen som bekostar investeringen. För att ni ska få tillstånd att koppla på den nya belysningen på det kommunala belysningsnätet måste förslaget först vara godkänt av Trafik & Park. 

Skyltar

Väghållaren har i princip bara rätt att sätta upp en typ av skylt utan att höra med kommunen, och det är förbud mot motortrafik. Skylten kan dock inte sättas upp på en vägsträcka som får bidrag. Vad det gäller övriga skyltar krävs det lokala trafikföreskrifter. Inom tättbebyggt område är det kommunen via nämnden för Teknik som är beslutsfattare. Utanför tättbebyggt område är det länsstyrelsen som tar beslut.

Hastighetsdämpande åtgärder

Väghållaren har rätt att anlägga till exempel gupp eller sidoförskjutningar på den egna vägen utan tillstånd från kommunen. Dock måste utmärkningen av guppen göras enligt gällande lagstiftning.

Gupp

De vanligaste farthindren är gupp och sidoförskjutningar. Gupp är den åtgärd som dämpar bilarnas hastighet mest effektivt. Gupp lämpar sig mycket bra i kombination med gångpassage eller övergångsställe, eftersom bilarnas hastighet säkras till 30 km/h eller lägre. Det är samtidigt viktigt att guppet utformas på ett bra sätt så att det dämpar fordonens hastighet, men utan att fordonpassagerare riskerar men som till exempel ryggskador.

Sidoförskjutningar

I vissa sammanhang, till exempel vid lerigt underlag i kombination med närliggande bostäder, kan det vara bättre att välja sidoförskjutningar. Sidoförskjutningar lämpar sig bäst där det inte är så många utfarter och där vägen är bred. På smala vägar blir effekten av sidoförskjutningar mycket dålig.