Särskilt vägbidrag för höjd trafiksäkerhet

Bidrag för gång- och cykelfrämjande åtgärder och ombyggnader som avser att höja trafiksäkerheten.

Regler

  • Särskilt vägbidrag kan endast utbetalas till väg som har årligt vägbidrag.
  • Årlig pott på 200 000 kronor.
  • 50 procent av totala projektkostnaden.
  • Underhållsarbeten ska ligga inom intervallet 20 000 – 100 000 kronor, det vill säga bidrag om 10 000 – 50 000 kronor.
  • Teknik beslutar om prioritering av inkomna ansökningar. Skolvägar prioriteras framför andra vägar.
  • Ni måste söka bidraget innan åtgärden genomförs. Bidragsutbetalning sker i efterskott mot redovisning av faktiska kostnader i ett besiktigat och godkänt projekt.

Ansökan

  • Ansökan öppen början av januari – 31 mars. Ansökningar inkomna efter den 31 mars behandlas inte.
  • För objekt där statsbidrag har beviljats ska Trafikverkets kostnadsberäkning och beslut bifogas.
  • För objekt där statsbidrag inte har beviljats ska kostnadsberäkning alternativt anbud bifogas.
  • Ansök via e-tjänsten längst upp på sidan (bank-ID krävs).