Foto:Adam Folcker Foto: Adam folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Kolla åpark

Kolla parkstad är under uppbyggnad i Kungsbacka tätorts södra del. Stadsdelen kommer att innehålla cirka 1 100 bostäder, vilket innebär ungefär 3 300 nya invånare.

Inom stadsdelen kommer två nya stadsdelsparker att anläggas, varav den första, Kolla åpark, är den större och ligger mellan den nya stadsdelen och Kungsbackaån.

Dagvattendammar

De stora dagvattendammarna i parken ska samla upp, rena och fördröja regn- och smältvatten från det nya området. Dammarna har flacka slänter vilket minimerar risken för att trilla i och gör det enkelt att ta sig upp och att få hjälp om olyckan ändå skulle vara framme.