Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Varlaparken

Varlaparken ligger mellan Varla och Hede industriområden, där Hallabäcken mynnar ut i Kungsbackaån.

Parken, som i dagsläget är ett ganska tomt och plant grönområde med få träd, omgärdas av industrier. Genom parken sträcker sig en gång- och cykelväg i väst-nordostlig riktning från Varlavägen upp mot Göteborgsvägen. 

Utveckling

45 träd har inhandlats för utplacering i Varlaparken. Dessa kan dock inte planteras direkt i marken eftersom området är vattensjukt. Därför har mindre kullar/upphöjningar anlagts vari träden planteras.

Ytan söder om gång- och cykelvägen närmast ån kommer att på prov lämnas för fri utveckling. Stigar kommer att klippas och området invid ån röjas en del, men i övrigt lämnas vegetationen att utvecklas fritt. Förhoppningen är att träd och buskar ska etablera sig naturligt, så som skett på den södra sidan av ån.