Stadsodling

Just nu finns ett stort intresse att odla inne i städer. Öar av stadsodlingar med grönsaker, frukt, bär och växter blir ett allt vanligare inslag i stadsbilden i städer som Malmö, Göteborg, New York, Berlin och Karlstad. Odlingar är bra eftersom de gör stadsmiljön friskare och vi ser ett ökat växt- och djurliv. Grödan tar också upp koldioxid som motverkar den globala uppvärmningen. Kungsbacka kommun vill uppmuntra stadsnära odling på parkmark och har generellt en positiv inställning till att befintlig parkmark nyttjas för odling.

Vilka ytor får man odla på?

Innebär det här att Kungsbacka kommun kommer upplåta Badhusparken för potatisodling? Nej, kommunens anlagda ”finparker” samt områden som används för lek och spontanidrott kommer inte att upplåtas för odling. Stadsodlingsprojektet har som mål att göra Kungsbacka vackrare och grönare och ser därför gärna att stadsodlingen sker på platser som är inte är så grönskande idag.

Val av lämpliga odlingsytor görs utifrån förslag från intresserade odlarföreningar. Bedömning av platsens lämplighet utvärderas vid varje enskild förfrågan men generellt gäller att området ska ligga minst 5 meter från allmän väg och minst 10 meter från närmsta bebyggelse.

Vem får odla på allmän plats?

Kommunen tecknar skötselavtal för odling på allmän plats främst med föreningar eller organisationer. Inom föreningen ska ansvarig kontaktperson/er utses. Det är sedan föreningens ansvar att organisera odlingen och ansvara för att de enskilda odlarna inom föreningen följer gällande lagar, riktlinjer och annat som anges i ett upprättat skötselavtal mellan kommunen och föreningen.

Stadsodlingen Lilla Stadshusparken

På en yta mellan stadshuset och dess parkering finns Kungsbackas första stadsodling. Projektet kom till för att få upp intresset och visa på möjligheterna som finns med odlingar i stadsmiljö samt visa på värdet av att bevara den biologiska mångfalden även inne i stadskärnan.

Lämna intresseanmälan

Är du del av en organisation eller grupp och intresserad av att starta en stadsodling? Eller är du intresserad av att odla i en låda i Lilla Stadshusparken?

Hör av dig!

Kontakta gärna