Trygg i Hede

Under hösten 2017 genomförde kommunen tillsammans med de boende i Hede projektet Trygg i Hede för att öka tryggheten i området.

En enkät och inbjudan till dialogmötet skickades ut till samtliga hushåll i området. Totalt inkom 69 svar på enkäten varav 65 var slutförda helt.

På dialogmötet kom 20 personer. 5 killar i högstadieålder tittade också in en kort stund men var inte med under workshopen. Vi hade också dialoger med två skolklasser på Hedeskolan. Under perioden fick vi också flera samtal, e-post och brev.

Prioritering

De tre områden som man ville att vi skulle prioritera högst var:

1. Höja kvaliteten på parker och grönområden

2. Beskära siktskymmande växtlighet

3. Fler hastighetsdämpande åtgärder

Att göra Hede tryggare är inte bara en uppgift för kommunen utan vi måste tillsammans jobba för att området blir säkrare och tryggare. Exempelvis inkom många synpunkter om att bilister kör fort, både på Tölöleden och även på matargatorna i området. Tänk på att anpassa hastigheten till rådande trafikmiljö. Ibland kan till och med 30 km/h vara för fort.

Många synpunkter inkom också om sikt och belysningsskymmande växtlighet. Kommunen kommer att ta sitt ansvar och ta ner den växtlighet som är på kommunens mark. Som fastighetsägare är du enligt plan- och bygglagen skyldig att sköta din tomt så att risken för olycksfall begränsas. I värsta fall kan du ses som vållande till en olycka om du inte har skött din växtlighet på rätt sätt. Det är även bra om du som fastighetsägare ser till att växtlighet på din tomt inte skymmer gatubelysningen.

Åtgärder

Hittills (hösten 2019) har vi bland annat utfört följande åtgärder:

  • Vi har utvecklat lekplatserna med exempelvis mer växtlighet och grillplats
  • Vi har hastighetsdämpad passagen till hållplatsen på Tölöleden.
  • Vi har utfört skogsvård och gallring av de delar av skogen som sköts av Teknik.
  • Gatubelysningen har setts över och bättre belysning utmed Tölöleden är under utbyggnad.
  • Nu arbetar vi med att förbättra sikten i korsningspunkter.

Nedan hittar du rapporten som redovisar resultatet av enkäten, tillsammans med flera av de åtgärder som vi genomför för att göra Hede tryggare. Du hittar också foldern Klipp häcken där det framgår hur växtligheten ska klippas för ökad trafiksäkerhet.

Mer information

Trafikingenjör Sara Johansson
0300-83 52 86
sara.johansson@kungsbacka.se