Foto: Adam Folcker

Biologisk mångfald

Kungsbacka kommun genomför 2019 ett pilotprojekt i syfte att öka den biologiska mångfalden på våra skötselytor.

Vår ambition är att skapa ängsmark genom att välja ut lämpliga ytor och där minska frekvensen på klippning. Kanske kan örter och vilda blommor som redan finns i marken få möjlighet att gå i blom och spontan spridning av nya arter blir möjlig. Förutsättningarna saknas dock på många platser på grund av en dominerande lerjord med högt näringsinnehåll.

Det råder även osäkerhet om exakt vad som händer när vi släpper upp gräsytorna till gräsäng, om det snabbt blir den värdeökning vi eftersträvar eller om ogräs och sly snabbt tar över. Vi vill också utreda hur trafiksäkerheten påverkas samt om den upplevda tryggheten i området förändras.

Pilotprojekt

Vi vill också få möjlighet att pröva och utvärdera nya skötselmetoder och maskiner som vi kanske inte har tillgång till idag. Därför ser vi det lämpligt att börja med ett pilotprojekt, för att i liten skala kunna utvärdera nyttan och värdet av våra insatser.

Förändrad karaktär på skötselytor hoppas vi kommer bidra till att uppfylla tre av Sveriges 16 miljökvalitetsmål som är; god bebyggd miljö, ett rikt växt- och djurliv och minskade utsläpp av växthusgaser.

Insektshotell

Temat för årets sommarblommor 2019 är Blomsteräng. Vi sätter även ut insektshotell för att gynna pollinerande insekter. Läs mer om insektshotellen här.

Mer information

Landskapsingenjör Solveig Gunnarsson
0300-83 41 47
solveig.gunnarsson@kungsbacka.se