Foto: Adam Folcker

Biologisk mångfald

Blomsterängar, fjärilsrestauranger och insektshotell. Kungsbacka kommun genomför flera projekt i syfte att öka den biologiska mångfalden på de ytor vi sköter.

Kanske har du redan upptäckt att Kungsbackaåns östra sida har fått nya inslag i form av insektshotell, fågelholkar, träd, buskar och bänkar. Om inte, så ta gärna en promenad längs Kungsbackaån och upptäck naturen, titta på våra nya insektshotell och fågelholkar eller sätt dig och njut i de nya bänkar och viloplatser som finns utplacerade i bästa solläge.

Kanske vill du veta mer om de insekter och djur som lever i området. Du kan lära dig lite mer på de skyltar som vi snart kommer att placera längs sträckan, se Dokument nedan.

Stabilitet och skugga

Vi har planterat träd, buskar, byggt insektshotell och fågelholkar. Dessutom har det tillkommit bänkar och viloplatser på flera utvalda platser med stensatta underlag. Planteringarna består av både buskar och träd, bland annat lönn, al, körsbärsträd och pil.  Grönskan tjänar flera syften. Dels bryter den upp den tidigare ganska monotona växtligheten av vass och sly, men den skapar också en ny ekologi för både fåglar, småkryp och insekter.

Grönskan bidrar också till att binda upp regnvatten och stabilisera strandbrinken vid högvatten. Dessutom skuggar de ån, vilket håller nere vattentemperaturen sommartid något som gynnar både fisk och andra vattenlevande organismer. 

Arbetet har pågått under 2019 och 2020 och finansierats med medel från Kungsbacka kommun och Boverket som delar ut bidrag för grönare städer.

Gräsängar

Kungsbacka kommun påbörjade 2019 ett pilotprojekt i syfte att öka den biologiska mångfalden på våra skötselytor. För att skapa en variation i parker och naturnära skogar som gynnar växt- och djurlivet har vi valt ut ett antal gräsytor där vi klipper mer sällan. Örter och vilda blommor som redan finns i marken får då möjlighet att gå i frö och så småningom kan gräsytan övergå till äng. 

På grund av en dominerande lerjord med högt näringsinnehåll råder viss osäkerhet om vad som händer när vi släpper upp gräsytorna till gräsängar, om det snabbt blir den värdeökning vi eftersträvar eller om ogräs och sly snabbt tar över. 

Fjärilsrestauranger och insektshotell

I staden planterar vi mycket sommarblommor för att gynna insekter som är pollinatörer. I parker och planteringar låter vi blommande perenner avlösa varandra för att det alltid ska finnas mat till humlor, bin och fjärilar. Fjärilsrestauranger har vi på många platser och för de insekter som önskar placerar vi även ut hotell. För dig som vill bygga en restaurang eller ett hotell och ha tips och råd, se nedan.

Vår förändring av karaktären på en del av våra skötselytor hoppas vi kommer bidra till att uppfylla tre av Sveriges 16 miljökvalitetsmål; god bebyggd miljö, ett rikt växt- och djurliv och minskade utsläpp av växthusgaser.

Mer information

Landskapsarkitekt Andrea Anderberg
0300-83 49 53
andrea.anderberg@kungsbacka.se

Landskapsingenjör Solveig Gunnarsson
0300-83 41 47
solveig.gunnarsson@kungsbacka.se