Luftmiljö

Luftmiljön i Kungsbacka kommun är generellt sett mycket god. Men det finns områden där halterna av luftföroreningar är förhöjda, som i direkt anslutning till vägar med mycket trafik som till exempel E6:an.

Frisk luft, fri från luftföroreningar, innebär att miljö och människor inte påverkas eller blir sjuka av luften. Luftföroreningar kan orsaka sjukdom och förkorta den förväntade livslängden hos människor, men även bidra till växtskador, rost, nedsmutsning, övergödning, försurning och klimatförändringar.

Utsläppen kommer främst från transporter, förbränning, uppvärmning och industrier. Luftföroreningar transporteras även in i Sverige från omgivande länder.

Vi ansvarar för mätningen av luftkvaliteten

Varje kommun ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för miljökvalitetsnormerna. Detta ska vi göra i samverkan med andra kommuner eller i egen regi. Varje kommun ska också ha aktuell information om föroreningsnivåerna. Hur många provtagningsplatser som krävs, avgörs dels av luftkvaliteten och befolkningsmängden, dels av om kommunen kontrollerar på egen hand eller samverkar med andra kommuner genom så kallade luftvårdsförbund. Samverkan ger många fördelar, inte minst genom koncentration av kompetens och besparing av resurser (krav på färre mätstationer).

Kungsbacka kommun är medlemmar i Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen. I luftvårdsförbudet samarbetar Kungsbacka kommun med Göteborgsregionens övriga 12 kommuner, flera företag och Trafikverket Region Väst. Förbundet samverkar även med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Chalmers, Göteborgs Universitet med flera.

Miljökvalitetsnormer

För att skydda människors hälsa och miljön samt uppfylla de krav som ställs genom vårt medlemskap i EU har regeringen utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer för utomhusluft

Luftkvalitetsförordningen SFS 2010:477

Normerna gäller för all utomhusluft i hela landet. Det är kommunerna som har ansvaret för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna och att lämna aktuell information om föroreningsnivåerna.

Miljökvalitetsmål

Riksdagen har fastställt 16 miljökvalitetsmål, som innebär att till 2020 ska förutsättningar finnas för att klara de stora miljöproblemen. Målet Frisk luft handlar om luftvårdskvaliteten i Sverige, men målen Begränsad klimatpåverkan och Bara naturlig försurning berör också hur luften mår.

Mätningar och beräkningar av luftmiljön

2012 genomförde Göteborgsregionens Luftvårdsprogram (numera Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen) mätningar av kväve och partiklar i Kungsbacka stad. Mätningen skedde vid Varlavägen utanför Varlaskolan. Resultaten visar att både halten av kväve och partiklar ligger under miljökvalitetsnormerna och bedömningen gjordes att alla miljökvalitetsnormer kommer klaras under 2012. Mer information om mätningen samt tillhörande beräkningar, kartor och rapporter finns på Luftvårdsförbundet.

Läs mer

Under 2019 tog Region Halland fram en rapport som visar hur luftmiljön ser ut i Halland. Rapporten visar även vilka hälsoeffekter luftföroreningarna har på hallänningarna samt vilka samhällsekonomiska effekter de har. 

Läs mer här: Regional kartläggning av befolkningens exponering för luftföroreningar i Halland