Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

Alla skolor är skyldiga att ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du Älvsåkersskolans plan.

Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan.

Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en plan mot kränkande behandling för att skapa en trygg skolmiljö. I planen ska det ingå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

På Älvsåkersskolan har vi Trygghetsteam på både F-3 och 4-9 som arbetar mot kränkande behandling. För kontakt vänd dig till klasslärare, mentor eller ansvarig rektor för vidarebefordran till Trygghetsteamet.

Via länken nedan hittar du mer information om skolans ansvar och var du kan vända dig om du har frågor.

 Likabehandlingsplan förskoleklass-årskurs 3

Likabehandlingsplan årskurs 4-9

Mobbning och trygghet