Samverkan skola och hem

Föräldrasamverkan

Föräldrar ska alltid förses med relevant information om vad som sker i verksamheten. Övergripande information finns att läsa i Kompassboken eller på Unikum, vår pedagogiska plattform. Informationen på Unikum kring den enskilde elevens ämneskunskaper, lärande och sociala situation ligger till grund för utvecklingssamtalen. Arbetslagen ansvarar för löpande information.

Åsa Gårdsskolas brukarråd

Varje läsår väljs representanter från varje elevgrupp till ett föräldraråd. Från detta utses i sin tur representanter till brukarrådet. Föräldrarådsrepresentanterna är språkrör för respektive grupp och träffas en gång/termin eller oftare om rådet beslutar att bilda utförargrupper med specifikt fokus.

Vi har ett väl fungerande brukarråd där elever, föräldrar, pedagoger och rektorer samverkar. Brukarrådet träffas en gång/månad och lyfter då övergripande frågor som är av intresse att prata om utifrån olika perspektiv. Brukarrådet är inte beslutande men väl rådgivande. I brukarrådet ingår Stefan Heym, Katarina Tollén, Magnus Lenngren, Morgan Johansson, Caroline Smedsrud, Ludvig Brunnström och Erik Ferm. Vår skolledning, Anna Eriksson, Kerstin Ekman-Hake och Carina Larsson. Våra pedagoger, Linna Fagerhaug, Malin Andersson och Catharina Sellman.

Brukarrådets mailadress är asagardbruk@gmail.com. Du är alltid välkommen att delta eller ta kontakt med brukarrådet om du önskar ta upp en fråga. Brukarrådet träffas sista fredagen i varje månad.

Varje termin bjuds alla vårdnadshavare in till en öppen föräldrafrukost där de får möjlighet att möte ledningen för Åsa pedagogiska enhet.

Elevmedverkan

Barnen ska få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i vår verksamhet. I så stor utsträckning som möjligt ska eleven planera sitt eget arbete och ta ansvar för sig själv och sin omgivning. Vi ska verka aktivt för att barnen steg för steg utvecklas till självständiga och ansvarskännande individer. Till sin hjälp har de Kompassboken, Unikum och den Individuella utvecklingsplanen.

Vi har matråd och elevråd och ett trygghetsråd där eleverna har möjlighet till inflytande och kan påverka sin skola, utbildning och arbetsmiljö.