Enkätresultat

Varje år genomför vi gemensamt med övriga kommuner inom Göteborgsregionen, GR en enkät där elever i årskurs 2, 5 och 8 får svara på ett antal frågor inom områdena:
  • Trivsel och trygghet
  • Delaktighet och inflytande
  • Skolmiljön
  • Bemötande
  • Kunskap och lärande

Vi frågar också de tillfrågade elevernas föräldrar om vad det tycker om verksamheten.

Alla svar behandlas konfidentiellt och resultaten redovisas med hjälp av staplar och diagram där det inte framgår vad enskilda personer svarat.

Så här arbetar vi med resultatet

Resultatet av enkäterna tas upp vid varje läsårsutvärdering.