Fler platser i Åsas för- och grundskolor

I Åsa behövs det flera platser i förskolor och skolor för att kunna ta emot alla barn och elever. Under de närmaste åren möter vi behoven genom ett ökat samarbete mellan våra två närliggande skolor, Åsaskolan och Åsa Gård, där att Åsa Gård också succesivt övergår till att bli en f-6 skola.

Kungsbacka kommun behöver dock även bygga helt nya lokaler. En ny förskola med plats för 120 barn ska byggas i området i Stockalid, den planeras vara klar för inflyttning hösten 2023.

Det pågår också planeringen för en helt ny skola och den beräknas vara klar för uppstart 2026. Olika alternativ för placering av den nya skolan utreds, när det är klar kommer politikerna i nämnden besluta om vilka årskurser som ska gå skolan. Utgångspunkten för inriktning kommer vara bästa möjliga användning av alla utbildningslokaler i Åsa för att möta hela områdets behov av platser för barn och elever.

I nedan dokument kan du ta del av kommunens utredning när det gäller placering av en ny skola i Åsa.

Lokaliseringsutredning ny skola i Åsa 

Beslut om ny organisering

I juni beslutade nämnden för Förskola & Grundskola att elever som nu går i högstadiet på Åsa Gårdsskola kommer att gå kvar där skoltiden ut. Men från höstterminen 2022 kommer elever som ska börja årskurs 7 att börja på Åsaskolan istället för att fortsätta på Åsa Gård. Steg för steg blir Åsa Gård därmed en f-6 skola från och med läsåret 2024/25:

  • Läsåret 2022/23 är Åsa Gårdsskola en grundskola för årskurs F-6 och 8-9
  • Läsåret 2023/24 är Åsa Gårdsskola en grundskola för årskurs F-6 och 9

Bakgrunden till beslutet att ändra organisationen är att Åsa Gårdsskolans lokaler inte har plats för alla elever från 2022.

Nämndens protokoll med beslut om ny organisering 16 juni 2021 (Pdf)

Utökat samarbete mellan Åsa Gård och Åsaskolan

Under läsåret 2021 - 2022 förbereder vi för den succesiva överlämningen av våra högstadieelever till Åsaskolan. Det handlar till exempel om att båda skolorna arbetar tillsammans med att planera och förbereda tjänster för lärare i de fall elevunderlaget för ämnen och årskurser innebär att man under en period kommer att behöva arbeta både på Åsa Gård och Åsaskolan. Skolorna ligger med 5 minuters promenadavstånd från varandra.

Redan idag samarbetar skolorna genom att elever från Åsaskolan använder Åsa Gårdsskolan idrottshall.

På Åsaskolan ska matsalen bli större och vi bygger också om vissa andra lokaler för att skapa lärmiljöer som räcker till när antalet elever ökar.

Genom hög delaktighet från alla inblandade är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för både elever och medarbetare.

Delaktighet i planering

Kungsbacka kommun har forskning om lärande som en mycket tydlig utgångspunkt när vi bygger eller bygger om utbildningslokaler. Det är också viktigt att ha med de som ska vara i verksamheten i planeringen.

När det finns ett beslut om inriktning för en ny skola är så kommer vi som arbetar i förskolor och skolor i Åsa och våra elever att få möjlighet att bli delaktiga i processen med att skapa en helt ny skola. Det kommer att bli en spännande resa!