Arbete mot mobbning, plan mot kränkande behandling

Alla förskolor och skolor är skyldiga att ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du Björkris förskola och skolas plan.

Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan.

Rektor, förskolechef, lärare, barn och elever ska hjälpas åt att ta fram en plan mot kränkande behandling för att skapa en trygg förskole- och skolmiljö. I planen ska ingå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Vision

Varje barn och elev ska ges möjlighet att vara sig själv och få förutsättningar att kunna genomgå sin utbildning utan att bli begränsad, diskriminerad eller kränkt av andra barn/elever eller vuxna.

 

 Likabehandlingsplan Björkrisspåret