Elevråd

Björkrisskolans elevråd består av rektor, vaktmästare och två elever ur varje klass. Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.

Elevrådet träffas cirka tre gånger per termin.

På mötet finns en fast dagordning. Efter varje möte distribueras minnesanteckningarna på Unikum till alla klasser och föräldrar i bloggen. de sätts även upp på anslagstavlan på expeditionen.