Vi lär för livet - Tillsammans skapar vi framtiden!

Björkris förskola- och skola arbetar aktivt med stöd av information- och Kommunikationsteknik, IKT, barnkonventionen och Grön flagg samt tre utvecklingsgrupper inom Hållbar utveckling, Mindfullness, Kulturell mångfald och Genusvetenskap.

IKT, Information- och Kommunikationsteknik

"Makey, Makey" och Makerkultur!  

Björkris förskola- och skola arbetar aktivt med IKT som ett naturligt redskap.
Inom samspel, kommunikation och möten gränsöverskrider barngruppen samt medupptäckande pedagoger mellan olika rum och miljöer. Digitala verktyg används aktivt såväl i inne- som utemiljön. 

Digitala verktyg, såsom Ipads, används som redskap inom filmskapande, Entreprenöriellt lärande, virtuella möten, reflektion kring appar och Skapande Verksamhet. Verksamheten använder sig också av smartboard där berättelser, gestaltningar, musik och Skapande Verksamhet gestaltas och utforskas.

Digitala redskap genomsyrar hela Björkris verksamhet, från de allra yngsta utforskarna: 1-3 år och upp till skolan.

Björkris förskola och skola har även nyckelpersoner inom IKT, vilket innebär att pedagoger hämtar kunskap utanför (och inom) förskolans portar och sprider vision och förhållningssätt inom IKT. 

Nyheter inom Björkris förskola är bland annat "Makey Makey" som går hand i hand med Makerkulturen (skapandeprocessen i fokus!). Tillsammans skapar barn och pedagoger t.ex. digitala fruktpianon av kretskort, sladdar och digitala redskap. Det är barngruppen som visar vägen! 

Barnkonventionen

Tillsammans arbetar vi mycket aktivt kring Barnkonventionen och Kungsbackas gemensamma värdegrund, Bitt, vilket står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighetoch där vi tillsammans skapar Trygghet

Vi arbetar mycket aktivt kring att barn ska ha samma rättigheter. 
Inflytande, Delaktighet, Lyssnandets pedagogik och att se till varje barns egna tankar, reflektion och idéer ser vi som en självklarhet.   

Grön flagg

Björkris förskola och skola arbetar aktivt kring Grön flagg, hållbar utveckling och "Håll Sverige rent". 
2014 fick verksamheten Grön flagg som firades tillsammans med hela verksamheten, förskola som skola. 
Flaggan finns hissad i Björkris verksamhets utemiljö och står för barngruppens arbete och utforskande inom Grön flagg.  

Björkris verksamhets tre utvecklingsgrupper: HUM, KUM och GEP

Björkris verksamhet arbetar aktivt kring tre utvecklingsgrupper, HUM, KUM och GEP.
HUM står för "Hållbar utveckling och Mindfullness", KUM för "Kulturell mångfald" och där GEP står för "Genusvetenskap".

Genom Björkris verksamhet går utvecklingsgrupperna hand i hand som en röd tråd. 
Inom varje utvecklingsgrupp bearbetar- och reflekterar vi tillsammans kring forskning, förhållningssätt, vision och litteratur, men också ett framåtblickande inom verksamheten.