Barn- och elevhälsa

På Björkrisskolan finns ett barn och elevhälsoteam om tillsammans handleder och stödjer den pedagogiska verksamheten.

Barn och elevhälsan på Björkrisskolan består av skolsköterska, kurator, psykolog, logoped, specialpedagog, coach, förskolechef och rektor.

Förskolechef och rektor ansvarar för barn och elevvårdsarbetet och leder arbetet i Barn- och elevhälsoteamet. 

Barn- och elevhälsoteamets övergripande mål är :

att med den samlade kompetensen möta varje barn/elev och dess familj utifrån varje barns/elevs specifika behov samt att rusta varje barn/elev till en fortsatt positiv utveckling. Allt arbete inom barn och elevhälsoteamet sker i nära samarbete med föräldrar. 

Barn och elevhälsoplan Björkris 2016