Ledighet och skolplikt

Här hittar du information om våra rutiner vid elevers frånvaro och vad som gäller för ledighet.

Giltiga skäl för frånvaro är exempelvis sjukdom eller beviljad ledighet. Om en elev är frånvarande från skolan utan giltigt skäl ska skolan kontakta vårdnadshavaren samma dag, eller så snart som möjligt om det finns anledning utifrån elevens ålder, mognad och andra omständigheter.

På Björkrisskolan kontaktar vi vårdnadshavare så snabbt som möjligt om elev inte är frånvaroanmäld, oftast inom en timma från utsatt tid. Det är viktigt att ni alltid meddelar ändrade fritidstider eller eventuella ledigheter även under lov. 

Enligt skollagen kan en skolpliktig elev få ledigt en kortare tid för enskilda angelägenheter. Med kortare ledighet menas ledighet upp till tio dagar per läsår. Det är rektor som beslutar om ledighet men rektor kan också ge annan, till exempel elevens lärare, rätt att bevilja ledigheten. 

På Björkrisskolan är ledigheten delegerad till lärare om det gäller upp till tio dagar per läsår. 

Du ska som vårdnadshavare från och med hösten 2019 ansöka om ledighet i Vklass.