Enkätresultat

Varje år genomför vi gemensamt med övriga kommuner inom Göteborgsregionen, GR en enkät där elever i årskurs två och fem får svara på ett antal frågor inom områdena:

  • trivsel och trygghet
  • delaktighet och inflytande
  • skolmiljön
  • bemötande
  • kunskap och lärande

Vi frågar också de tillfrågade elevernas föräldrar vad de tycker om verksamheten.

Alla svar behandlas konfidentiellt och resultaten redovisas med hjälp av staplar och diagram där det inte framgår vad enskilda personer svarat. I dokumentet nedan hittar du vår skolas resultat från den senaste enkäten.

Så här arbetar vi med resultatet