Barn- och elevhälsa

Arbete med barn- och elevhälsa är en del av förskolan och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Elevhälsoteam på Fjordskolan

Fjordskolans elevhälsoteam (EHT) arbetar för att främja hälsa och skapa en god lärandemiljö för varje elev utifrån deras förutsättningar.

I skolans elevhälsoteam ingår specialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och logoped, som leds av rektor.  Fjordskolans elevhälsoteam arbetar förebyggande, hälsofrämjande, stödjande och utmanande i de elevärenden där en tydligare arbetsinsats behövs.

Elevhälsoteamet träffas kontinuerligt för att arbeta förebyggande på organisations-, grupp- och individnivå med hälsofrämjande arbete för elever.

Du hittar kontaktuppgifter till elevhälsoteamet under vår kontaktsida.

Skolsköterska och skolläkare

På Fjordskolan har vi en skolsköterska som heter Sofia Hein. Sofia arbetar på skolan måndag - fredag. Vi har tillgång till skolläkare som bokas av skolsköterskan vid behov.

Via länken nedan hittar du information om hur skolsköterkan arbetar, regelbundna hälsobesök och vaccinationer.

Mer information om elevhälsa och stöd i grundskolan

Specialpedagogiska insatser

Vi strävar efter att se varje elevs behov och att stötta och hjälpa de som behöver så tidigt som möjligt. Vi vet att hela skolgången kan bli bättre om man har grundläggande kunskaper med sig från början. På skolan arbetar fyra speciallärare/specialpedagoger med enskild undervisning eller i grupp för elever i behov av särskilt stöd. Fokus ligger på grundläggande kunskaper inom matematik och svenska. Screening av elevernas kunskaper görs kontinuerligt och särskilt stöd erbjuds vid behov.

Pedagoghund

På Fjordskolan arbetar även två hundpedagoger tillsammans med sina hundar vissa dagar. Eleverna har möjlighet att träffa hund och lärare enskilt, i mindre grupp eller på rasten. Det kan handla om att läsa för hunden, att lösa matematiska klurigar tillsammans med hunden eller att träna sin social kompetens tillsammans med hunden. upplägget görs i samråd med ansvarig lärare och skolans elevhälsoteam.