Barn- och elevhälsa

Arbete med barn- och elevhälsa är en del av förskolan och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Elevhälsoteam på Fjordskolan

Fjordskolans elevhälsoteam (EHT) arbetar för att främja hälsa och skapa en god lärandemiljö för varje elev utifrån deras förutsättningar.

I enhetens elevhälsoteam ingår rektorer, specialpedagoger, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och talpedagog. Fjordskolans elevhälsoteam arbetar förebyggande, hälsofrämjande, stödjande och utmanande i de elevärenden där en tydligare arbetsinsats behövs.

Elevhälsoteamet träffas kontinuerligt för att arbeta förebyggande på organisations-, grupp- och individnivå med hälsofrämjande arbete för elever.

Du hittar kontaktuppgifter till elevhälsoteamet under vår kontaktsida.

Skolsköterska och skolläkare

På Fjordskolan har vi en skolsköterska som heter Sofia Hein. Sofia arbetar på skolan måndag - fredag. Vi har tillgång till skolläkare som bokas av skolsköterskan vid behov.

Via länken nedan hittar du information om hur skolsköterkan arbetar, regelbundna hälsobesök och vaccinationer.

Mer information om elevhälsa och stöd i grundskolan