Pågående projekt

OUR

Mycket av vår fortbildning och gemensam tid ägnar vi åt vårt OUR- projekt. Fjordskolan och hela Onsala deltar i nätverk och projekt tillsammans med ett tiotal andra skolor i kommunen, ett 50-tal i landet och några hundra i världen.

Syftet är att skapa en gemensam, hållbar och utvecklande skola som vilar på en gemensam vision och aktuell forskning.

Fjordskolans vision

Fjordskolan är en skola som genomsyras av en gemensam värdegrund, där mål och visioner är tydliga för alla. Varje barn blir sett och omtyckt. Vi har tydliga gemensamma regler och förhållningsätt för alla elevers trivsel och trygghet. Många synliga pedagoger skapar trygghet i skolvardagen.

Vi gör eleverna delaktiga och utmanar dem i sin utveckling och sitt eget lärande. Eleverna görs medvetna om måluppfyllelse genom tydligt konkreta och uppnåbara mål. Elevansvar och variation i undervisningen där digitala verktyg används är viktiga inslag för måluppfyllelse. Arbetet bedrivs i mindre elev- och barngrupper.

För att ge optimala förutsättningar för lärande och utveckling använder personalen mer tid till undervisning och mindre tid till dokumentation. Det ger en minskad arbetsbelastning för personalen. Vi strävar mot ett gemensamt förhållningssätt i arbetet. Vi arbetar ämnesintegrerat för att undervisa från ett helhetstänkande. Vi har god tid till planering och har fungerande arbetslag där vi kan ta tillvara på varandras kompetenser. Möjligheterna till samarbete har ökat genom att tid avsätts till samplanering. Vi är lyhörda och visar förståelse för varandra.

Med tydligt ledarskap och gemensamma mål skapar vi en organisation där ansvar för resultat och måluppfyllelse är tydligt på alla nivåer. Vi synliggör skolans resultat med hjälp av utvärdering och uppföljning. Resultat och måluppfyllelse återkopplas regelbundet.

Elevhälsoteamet (EHT) på Fjordskolan ger pedagogerna handledning och har täta möten, för att på så vis integrera sina specialistkompetenser. EHT gör tidigt insatser bland de yngre eleverna. EHT har en snabb arbetsgång och följer upp elevärenden. I sitt arbete med att stödja elevernas framgång är EHT ett stöd i klassen och arbetar förebyggande. På Fjordskolan har vi gott om resurser för att stödja eleverna.

Under fritidsverksamheten är barnen delaktiga i både planering och aktiviteteter.
De stöttas av fritidspedagoger och personal med rätt kompetens. Fritidsverksamheten är en väl planerad verksamhet uppbyggd på gemensamma visioner i anpassade lokaler. Fritidshemmen har möjlighet till små barngrupper med hög personaltäthet.