Arbete mot kränkande behandling och trakasserier

Alla skolor är skyldiga att ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du Fjordskolans plan.

Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan.

Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en plan mot kränkande behandling för att skapa en trygg skolmiljö. I planen ska det ingå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. 

Via länken nedan hittar du mer information om skolans ansvar och var du kan vända dig om du har frågor

Fjordskolan Kungens trygghetsplan

Fjordskolan Nidingens trygghetsplan

 

Mobbing och trygghet

Fjordskolans ordningsregler.pdf

Bryta mot ordningsreglerna