Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

Alla skolor är skyldiga att ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du planer för de olika årskurserna på Frillesåsskolan.

Syftet med planen är att förebygga och förhindar trakasserier och annan kränkande behandling i skolan.

Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en plan för diskriminering och kränkande behandling för att skapa en trygg skolmiljö. I planen ska det stå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller anna trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Fritidshemmet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleklass

Plan mot diskriminering och kränkande behandling åk 1-3

Plan mot kränkande behandling åk 4-9

Mer information

Via länken nedan hittar du mer information om skolans ansvar och vart du kan vända dig om du har frågor.

Mobbning och trygghet