Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

Enligt Barn- och elevskyddslagen ska alla skolor främja barns och elevers lika rättigheter och aktivt arbeta för att förebygga diskriminering och kränkningar. Så snart en skola får kännedom om att ett barn eller en elev känner sig kränkt är den skyldig att agera.

Alla skolor ska ha en likabehandlingsplan som ska följas upp och utvärderas varje år.

Likabehandlingsplan

Via länken nedan hittar du mer information om skolans ansvar och var du kan vända dig till om du har frågor

Mobbing och trygghet