Brukarråd

Samråd regleras i Skollagens 4:e kapitel § 12 och §13. Brukarrådets uppgift är att se till att elever och vårdnadshavare har inflytande på Fullriggaren Malevik och Maleviks förskola.

Frågor till Brukarrådet

Skall vara på en övergripande nivå, av allmängiltigt intresse

Får alltså inte handla om enskilda individer, vare sig elever eller personal

Ex. kan en policy för trygghets- och värdegrundsarbete behandlas men inte enskilda ärenden inom samma sfär

Varje möte hanteras ärenden utifrån barn- och elevperspektiv, vårdnadshavarperspektiv, medarbetarperspektiv och från skolledningen

 

Brukarrådets postgironummer: 9213822-1

Information om Brukarrådets medlemsavgift 2016/2017

Ansökan om medel från Brukarrådet