Brukarråd

Brukarrådets uppgift är att se till att brukarna har inflytande på Fullriggaren Malevik och Maleviks förskola. I styrelsen ingår representanter för dessa, det vill säga elever och föräldrar. Övriga ledamöter är skolans rektorer och annan personal. Brukargruppernas representanter ska alltid vara i majoritet.

Representanterna för brukarna har möte i skolan en kväll i månaden. En del frågor beslutar vi om, annat är utbyte av information.

Brukarrådet har möten vid tre tillfällen per termin. Under hösten 2019 träffas Brukarrådet vid följande tillfällen:
25/9, 21/10 samt 5/12 klockan 18:00-19:30.

Alla styrelsemedlemmar och kontaktpersoner får kallelse/dagordning till mötena men alla vårdnadshavare med barn på förskolan/skolan är välkomna.

Frågor till Brukarrådet

Skall vara på en övergripande nivå, av allmängiltigt intresse

Får alltså inte handla om enskilda individer, vare sig elever eller personal

Ex. kan en policy för trygghets- och värdegrundsarbete behandlas men inte enskilda ärenden inom samma sfär

Varje möte hanteras ärenden utifrån barn- och elevperspektiv, vårdnadshavarperspektiv, medarbetarperspektiv och från skolledningen

 

Brukarrådets postgironummer: 9213822-1

Information om Brukarrådets medlemsavgift 2016/2017

Ansökan om medel från Brukarrådet