Brukarråd

Brukarrådets uppgift är att se till att brukarna har inflytande på Fullriggaren Malevik och Maleviks förskola. I styrelsen ingår representanter för dessa, det vill säga elever och föräldrar. Övriga ledamöter är skolans rektorer och annan personal. Brukargruppernas representanter ska alltid vara i majoritet.

Representanterna för brukarna har möte i skolan en kväll i månaden. En del frågor beslutar vi om, annat är utbyte av information.

Brukarrådet har möten ca en gång per månad under terminerna. Under hösten 2018 träffas Brukarrådet vid följande tillfällen:
6/9, 24/10 samt 28/11 klockan 18-20

Alla styrelsemedlemmar och kontaktpersoner får kallelse/dagordning till mötena men alla vårdnadshavare med barn på förskolan/skolan är välkomna.

Frågor till Brukarrådet

Skall vara på en övergripande nivå, av allmängiltigt intresse

Får alltså inte handla om enskilda individer, vare sig elever eller personal

Ex. kan en policy för trygghets- och värdegrundsarbete behandlas men inte enskilda ärenden inom samma sfär

Varje möte hanteras ärenden utifrån barn- och elevperspektiv, vårdnadshavarperspektiv, medarbetarperspektiv och från skolledningen

De olika rollena i Brukarrrådet

Styrelsemedlemmar

Väljs varje läsår. De som är kontaktpersoner från de olika barn- och elevgrupperna får lämna intresse att ingå i styrelsen. Sedan går information ut till alla vårdnadshavare och om ”inga protester” kommer in väljs styrelsen på kommande möte.

Närvaroplikt (såsom i alla styrelser). Om jag som ordinarie ledamot inte kan komma säkerställer jag att suppleant gör det.

Vara sammanhållande för och bevaka frågor för just den grupp man representerar i styrelsen (ex. förskolan, F-3, 4-6..)

Representera hela enheten och alla verksamheter

Brukarrådsrepresentant för avdelning/klass/grupp

Utses på första föräldramötet.

Representanterna har ingen närvaroplikt på BR-mötena men förväntas vara intresserad och delaktig när det går.

Är avdelningens/klassens/gruppens informationslänk mellan styrelsen/BR och avdelningen/klassen/gruppen. Man bör se till att övriga vårdnadshavare nås av dagordning och protokoll och framföra till ledningen frågor som andra vårdnadshavare önskar skall tas upp på BR samt återkoppla när så skett.

 

Brukarrådets postgironummer: 9213822-1
Mejladress till Brukarrådet: brukarradet.malevik@kungsbacka.se

Information om Brukarrådets medlemsavgift 2016/2017

Ansökan om medel från Brukarrådet